Ogłoszenie !

1. O stypendium szkolne mogą ubiegać się rodzice (prawni opiekunowie) uczniów, u których dochód w rodzinie za miesiąc sierpień na 1 członka rodziny nie przekracza 514 zł netto.


2. Dochód z Programu Rodzina 500+ NIE wlicza się do stypendium.


3. Wypełnione i podpisane wnioski należy składać w pokoju pedagoga, psychologa, biblioteki gimnazjum do 15 września. Po godzinach pracy w/w wnioski proszę zostawiać w sekretariacie. Jeżeli będzie konieczność uzupełnienia skontaktujemy się.


4.Wnioski znajdują się u pedagoga, psychologa, w dwóch sekretariatach szkoły i na stronie internetowej szkoły.


5.Wzór wypełnienia wniosku znajduje się na tablicy obok pokoju pedagoga
.